Archive for the ‘Przepisy Prawne’ Category

Przedterminowe zwolnienie

Większość Polaków niestety jest za karą śmierci, a naszymi rodakami w tej kwestii kieruje przekonanie, że przestępcy byliby odstraszani od popełniania niektórych czynów gdyby się bali śmierci w zanadrzu. według psychologów nie jest to prawda, tak naprawdę znacznie bardziej dotkliwe jest siedzenie do końca życia w wiezieniu bez możliwości liczenia na przedterminowe zwolnienie z wiezienia jak jest w przypadku najbardziej okrutnych zbrodni dokonywanych z premedytacją. Kara śmierci w naszym kraju nie istnieje dlatego, że Polska podpisała zgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która znosi bezwzględnie karę śmierci .Mimo to, Jarosław Kaczyński chce przeforsować wprowadzenie katy śmierci do naszego kodeksu karnego. Jeśli wprowadzilibyśmy karę śmierci, wykluczono by nas z Rady Europy, a nie jest to pozytywna wiadomość dla tych, którzy liczą na jakąkolwiek pozycję Polski w Unii Europejskiej. W Europie jedynym krajem, w którym istnieje kara śmierci jest Białoruś, kraj ten nie ma prawa wstępu do Rady Europy.

Automatyczna wspólnota majątkowa

Kiedy zawierasz małżeństwo, majątek twój i twojego małżonka staje się wspólnym dobrem, chyba ze wcześniej zabezpieczysz się i ustalisz, że to co twoje przed małżeństwem, to będzie też tylko i wyłącznie twoje w trakcie trwania małżeństwa oraz to będzie tylko i wyłącznie twoje po rozwodzie. W innym przypadku niestety trzeba będzie wszystkim się podzielić jeśli dojdzie do rozwodu. Prawo polskie przewiduje sytuację, że przed zawarciem małżeństwa jeden z jego członków został ubezwłasnowolniony, wtedy niestety nie ma automatycznej wspólnoty majątkowej między małżonkami w razie zawarcia ślubu, trzeba się o nią postarać sądownie, najlepiej po tym jak małżonek odzyska sprawność. Podobnie jest z sytuacją, kiedy przed zawarciem małżeństwa ogłoszono upadłość jednego z członków małżeństwa. Koniec upadłości zostaje ogłoszony aktem sądowym i wtedy właśnie zaczyna mieć ważność wspólnota majtkowa, tak jak samo jest w przypadku ustania ubezwłasnowolnienia małżonka – są wydaje orzeczenie, że człowiek nie jest już ubezwłasnowolniony i wtedy może z powrotem dojść do wspólnoty majątkowej.

Majątek małżeński do podziału

Wedle kodeksu rodzinnego, małżonkowie , o ile nie mają rozdzielności małżeńskiej jeśli chodzi o majątek, to przy rozwodzie ich majątek liczy się jako wspólny i mają wszyscy takie same prawa do tego, co wchodzi w skład majątku małżeńskiego, nawet jeśli żona przyszła do małżeństwa z niczym, a wszystko należy do męża. Po rozwodzie kobieta ma takie samo prawo w tym przypadku do majątku jak mężczyzna i wszystko jest dzielona na dwoje. Nie ma jednocześnie zapisu o tym, żeby dzielić długi na dwoje. Kto je zaciągnął, ten spłaca, aczkolwiek jeśli dług został zaciągnięty przez jednego małżonka na użytek dwojga, wtedy małżeństwa zazwyczaj samoistnie dogadują się na wspólne spłacanie rat kredytowych. Niekiedy jednak istnieje odstępstwo od reguły przysługiwania jednakowego prawa każdego z członków małżeństwa do prawa nad majątkiem. Jeśli jedna ze stron przyczyniła się mocniej do rozwodu niż druga, to wtedy nie ma prawa zazwyczaj do majątku, o ile w sądzie był złożony taki wniosek. Taki wniosek musi zostać wniesiony przez tego, za którego przyczyną do rozwodu nie doszło.

Alimenty, które się nie należą

Jeśli dziecko albo małżonek, na którego rzecz pobrano alimenty Poznań, a ono nie miało już do nich prawa, pieniądze te muszą zostać zwrócone. Jeśli zwrot następuje po pewnym czasie, osoba ta musi liczyć się także z płaceniem odsetek. W niektórych przypadkach jednaj możliwe jest umorzenie takiej należności. Nawet jeśli nie będziemy spłacać tychże alimentów, będziemy musieli liczyć się z tym,że fundusz alimentacyjny sam pobierze je sobie z naszego wynagrodzenia za pracę, albo zostaną nam cofnięte rozmaite świadczenia socjalne, takie jak renta czy emerytura albo zasiłek dla bezrobotnych. Najczęściej ojcowie lub matki, które miały zasądzone płacenie alimentów na dziecko orientują się, że mogą żądać zwrotu płaconych alimentów na dziecko wtedy, kiedy dziecko w tym czasie mogło samodzielnie się utrzymać. Aby uzyskać zwrot zapłaconych alimentów, musisz złożyć w sądzie pozew o alimenty Poznań z datą wsteczną, najlepiej taką, po której nastąpiło usamodzielnienie się dziecka. Wtedy będziesz mógł liczyć na zwrot pieniędzy z funduszu alimentacyjnego.

Rozwód

Kiedy doszło już do rozwodu, można złożyć po nim wniosek do sądu o podział majątku. niekiedy sąd przeprowadza podział majątku w czasie rozwodu, jeśli obie strony potrafią dogadać się co do tego co wchodzi w skład majątku i o ile, ogólnie mówiąc, taki podział w czasie rozwodu nie opóźni całego procesu rozwodowego. Bowiem czasami sam rozwód nie jest tak kwestią sporną jak sam podział, o który to mogą małżonkowie spierać się bardzo długo. Zazwyczaj strona, która wychowywała dzieci przez wiele lat nie ma nic, zwłaszcza jeśli małżonek nie zapisał jej w trakcie trwania małżeństwa nic, co było kupowane, czyli na przykład samochód albo dom. Wtedy właśnie ta strona, która jednoczenie zostaje po rozwodzie z dziećmi stara się nie doprowadzać do podziało majątku i zostania samotnie z dziećmi bez żadnych środków do życia, a bywa niestety i tak. Przy podziale majątku nie ma czegoś takiego jak podzielenie sobie długów według prawa, jednakże najczęściej małżonkowie dogadują się i zabierają swoje własne długi ze sobą albo dzielą się nimi na pół.

Kredyt hipoteczny a rozwód

Jeśli zakupiliśmy sobie mieszkanie na kredyt hipoteczny, a w międzyczasie rozwiedliśmy się, wtedy i tak musimy spłacać razem z byłym małżonkiem kredyt po równo, niezależnie od tego, kto mieszka obecnie w mieszkaniu. Wyjątkiem są sytuacje, w których małżonkowie za porozumieniem stron zobowiązują się do tego, że mieszkanie razem z całym kredytem przechodzi tylko na jednego z małżonków. Wtedy jednak bank musi udzielić zgodę na takie rozwiązanie. Banki działają w ten sposób, że kredyt trzeba spłacać mimo rozwodu aby zabezpieczyć się przed niewypłacalnością klientów w razie ich rozwodu. Jeśli chodzi o formalności, należy sporządzić na piśmie zgodę właściciela mieszkania na przejecie wierzytelności po rozwodzie. Trzeba także mieć na piśmie zgodę osoby, która zrzeka się mieszkania i całego długu. Zazwyczaj w tych wypadkach osoby zrzekające starają się o to, aby osoba przejmująca mieszkanie zwróciła pieniądze, która osoba zrzekająca włożyła w mieszkanie. Pisma te powinny być poświadczone notarialnie.

Prawo odmowy odpowiedzi na pytanie

Jeśli nie chcemy odpowiadać na pytanie sądu, możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy odpowiedz napytanie naprowadziłoby organy ścigana na naszą osobę i jeśli po tej odpowiedzi na pytanie zaczęłoby się nowe śledztwo, w którym to my bylibyśmy już nie świadkami, a głównymi oskarżonymi w sprawie. Odnosi się to do przestępstw w prawie karnym, ale także przestępstw skarbowych. Nikt nie musi odpowiadać na pytania, które obciążałyby go. Jeśli odpowiedz na pytania w czasie przesłuchania naraziłyby świadka na hańbę, ma on prawo zażądać, aby przesłuchanie odbywało się w trybie niejawnym. Kodeks karny gwarantuje także świadkom możliwość pozostania bycia anonimowym, co oznacza, że osoby pokrzywdzone i poszkodowane, a także oskarżone nie muszą wiedzieć kim jest świadek, jak wygląda i jakie są jego zeznania. Mimo wszystko jednak takie prawo często jest łamane, kiedy okazuje się, że w trakcie postępowania policjanci pokazują wszystkim akta, na których widnieją dane osobowe świadków.

Obrona przed sądem

Jeśli jesteś świadkiem w sprawie, która dotyczy ciebie, nie musisz składając zeznania przed sądem trzymać się prawdy jeśli kłamanie miałoby ochronić cię przed wyznaniem winy. Jest to bardzo kontrowersyjny zapis w sprawie. Oznacza to, że świadek nie ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o ile one chronią go przed sprawiedliwością, bo każdy ma prawo ochronić się ze swoim czynem niezgodnym z prawem. W Polsce ustawa, która reguluje taki stan rzeczy weszła w życie na mocy Sadu Najwyższego z dniem dwudziestego czerwca 1991 roku. Nie można jednocześnie pomawiać bezpodstawnie innych osób chroniąc się, czyli nie można zwalać winy na kogoś innego przed sądem bez podstaw, bo to grozi nam kolejnym procesem związanym z naszym udzielaniem nieprawdziwych informacji. W niemal każdym innym przypadku musimy składać prawdziwe zeznania, o ile zostaliśmy wcześniej pouczeni o tym, że powinniśmy mówić prawdę. Nawet jeśli jesteśmy profesorami prawa i nie zostaliśmy pouczeni co do konsekwencji niemówienia prawdy, możemy nie zostać później pociągnięci do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Czym jest wspólnota majątkowa?

Wszystko to, co nabędziesz w trackie trwania twojego małżeństwa, staje się własnością wspólną w świetle prawa. Oznacza to, że w razie rozwodu i podział majątku spadkowego, musisz podzielić wszystko na pół z osobą, z którą byleś związany węzłem małżeńskim. Zazwyczaj przy rozwodzie jest tak, że osoba, która najmniej wniosła do małżeństwa, wnosi pozew o rozdzielność majątkową. Najczęściej także osoby, które zostają po rozwodzie z niczym albo z dziećmi również wnoszą pozew o podział majątku. Innym wystarczy sam rozwód, bo ja widmo, można wiele stracić przy podziale majątku, już nie mówiąc o tym, że sam proces podział majątku spadkowego przez sąd wiele kosztuje. Przed wspólnotą małżeńską ratuje podpisanie intercyzy przed zawarciem małżeństwa. Wtedy nie ma żadnej wspólnoty majątkowej. Jeśli prowadzimy firmę i w międzyczasie wychodziły za mąż, dobrze jest spisać taki dokument. Wspólnotą majątkową są nieruchomości i inne aktywa stałe, ale także wszelkie dochody i pieniędzy zorganizowane na czas emerytury, jak i pieniądze pochodzące z dodatkowych źródeł dochodów każdego z małżonków.

Prawa bezrobotnego

zasiłek dla bezrobotnych jest jednym z najważniejszych uprawnień osób bezrobotnych w naszym kraju. Zasiłek taki przyznawany jest na różny czas trwania. Na najdłuższy czas trwania pobierania takiego zasiłku mogą liczyć ci, którzy mieszkają w miejscach, w których jest najwyższe bezrobocie w kraju. Jeśli mieszkamy w powiatach, w których bezrobocie jest wyższe niż 150% średniej stopy bezrobocia w naszym kraju, możemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez cały rok. Najkrótszy okres czasu, w którym przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych to pół roku. W tym czasie powinniśmy znaleźć sobie pracę. Nie można w tym czasie pracować na czarno, bo jeśli urząd pracy dowie się o tym, będziemy musieli zwrócić wszystkie pieniądze, które pobraliśmy udając bezrobotnych. Roczny okres prawa do zasiłku mają osoby, których małżonkowie również pozostają na bezrobociu, a którzy jednocześnie mają co najmniej jedno dziecko, które zostaje w wieku do piętnastu lat. Jest tak w przypadku większości bezrobotnych w naszym kraju.